Hironori Otsuka


Jiro Otsuka


Katsumi Hakoishi - Wadokai


Koji Okumachi - Wadokai


Tatsuo Suzuki


Hiroji Fukazawa