Ryukyu Kobojutsu Sai kata by Maarten van Bloois

Published: December 3, 2022

I published a collection of movies of Ryukyu Kobujutsu Bo kata by Maarten van Bloois from The Netherlands, 5th Dan Ryukyu Kobujutsu (Motokatsu Inoue lineage), earlier. Maarten also made several movies of Ryukyu Kobujutsu Sai kata, which I collected in this article. Enjoy!

1. Tsukenshitahaku no Sai


2. Chatanyara no Sai


3. Hamahiga no Sai


4. Kojo no Sai


5. Tawata no sai


6. Jigen no Sai


7. Yaka no Sai


8. Hantagwa no Sai