Ryukyu Kobudo Tesshinkan kata

Published: December 10, 2022

The Okinawa Karate Information Center has published a lot of movies on YouTube for the 1st Okinawa Karate International Tournament that took place in 2018. In this article I collected the kata of Ryukyu Kobudo Tesshinkan, performed by Tetsushi Tamayose Sensei.

Bo


Shushi nu Kun Sho


Shushi nu Kun Dai


Yonegawa nu Kun


Shirotaru nu Kun


Sai


Chikin Shitahaku nu Sai


Chatan Yara nu Sai


Hama Higa nu Sai


Tawata nu Sai