OKIC Karate kata on YouTube

Published: May 24, 2021

The Okinawa Karate Information Center has published a lot of movies on YouTube for the 1st Okinawa Karate International Tournament that took place in 2018. It is very interesting material, only the names of the Sensei who perform the kata are not mentioned, which is quit a pity. Therefore I decided to collect the movies of whom I know their name in this article. Enjoy.

Shuri-te kei/Tomari-te kei

 

Pinan Shodan

Matsujou Tadashi Sensei

 

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Pinan Nidan

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Pinan Sandan

Matsujou Tadashi Sensei

 

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Pinan Yondan

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Pinan Godan

Matsujou Tadashi Sensei

 

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Ananku

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Senkichi Oyakawa Sensei - Shorinji-Ryu

Chatan Yara Kusanku

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Chinti (Chinte)

Nashiro Masami Sensei - Shorin-Ryu Kyudokan

 

Chinto

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Kunio Taira Sensei - Shorin-Ryu Shidokan

 

Masanobu Sakugawa Sensei - Shorinji-Ryu Senshinkan

Gojushiho

Matsujou Tadashi Sensei

 

Nashiro Masami Sensei - Shorin-Ryu Kyudokan

 

Senkichi Oyakawa Sensei - Shorinji-Ryu

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Shiroma Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Ryubukan (Student of Seitoku Ishikawa)

 

Itosu no Passai

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Kunio Taira Sensei - Shorin-Ryu Shidokan

 

Jion

Matsujou Tadashi Sensei

 

Kakazu Yoshimasa Sensei - Kyudokan Rengokai Kenshikai

 

Ryubukan (Student of Seitoku Ishikawa)

Jitte

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Kusanku Dai

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Kunio Taira Sensei - Shorin-Ryu Shidokan

 

Kusanku Sho

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Kakazu Yoshimasa Sensei - Kyudokan Rengokai Kenshikai

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Kunio Taira Sensei - Shorin-Ryu Shidokan

 

Matsumura no Passai

Matsujou Tadashi Sensei

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Naihanchi Shodan

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Kunio Taira Sensei - Shorin-Ryu Shidokan

 

Kiyomasa Maeda Sensei - Shogen-Ryu

Naihanchi Nidan

Matsujou Tadashi Sensei

 

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Naihanchi Sandan

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Kakazu Yoshimasa Sensei - Kyudokan Rengokai Kenshikai

 

Eiroku Saijo Sensei - Shorin-Ryu Shorinkan

 

Kunio Taira Sensei - Shorin-Ryu Shidokan

 

Oyadomari no Passai

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Passai

Shiroma Sensei - Matsubayashi-Ryu

Senkichi Oyakawa Sensei - Shorinji-Ryu

Rohai (Matsumora no Rohai)

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Ryubukan (Student of Seitoku Ishikawa)

 

Sesan

Senkichi Oyakawa Sensei - Shorinji-Ryu

Kakazu Yoshimasa Sensei - Kyudokan Rengokai Kenshikai

 

Sochin

Nobuko Oshiro Sensei - Shorin-Ryu Taishinkan

 

Ryubukan (Student of Seitoku Ishikawa)

Unsu

Matsujou Tadashi Sensei

 

Kakazu Yoshimasa Sensei - Kyudokan Rengokai Kenshikai

 

Wankan

Takeshi Uema Sensei - Shorin-Ryu Shubukan

 

Wansu

Tetsuo Makishi Sensei - Matsubayashi-Ryu

 

Senkichi Oyakawa Sensei - Shorinji-Ryu

Naha-te kei

 

Gekisai Dai Ichi

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Gekisai Dai Ni

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Saifa

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Seyunchin

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Shisochin

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Sanseru

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Sepai

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Kururunfa

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Sesan

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Suparinpe

Yoshio Kuba Sensei, Kenbukan Goju-Ryu

 

Uechi-Ryu kei

Kanshiwa

Kazuya Takara Sensei, Okinawa Uechi-Ryu Karatedo Kyokai

Kanshu

Kazuya Takara Sensei, Okinawa Uechi-Ryu Karatedo Kyokai